W Zakładzie Karnym w Goleniowie odbyło się spotkanie robocze kierownictwa jednostki z przedstawicielami Prokuratury Rejonowej w Goleniowie oraz Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Goleniowie.

Dotychczas o możliwości odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego decydował właściwy sąd penitencjarny. Najnowsze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym nadają takie uprawnienie również komisjom penitencjarnym w zakładach karnych i aresztach śledczych i przewidują m. in. poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw, którzy rozpoczęli odbywanie kary nieprzekraczającej czterech miesięcy.

System Dozoru Elektronicznego polega na ograniczeniu wolności skazanego za pomocą urządzeń technicznych. Skazany odbywa więc karę poza zakładem karnym, jednak miejsce jego pobytu pozostaje pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym oraz sposób i zakres postępowania poszczególnych instytuacji w przypadku rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, starając się maksymalnie usprawnić procedowanie w tym zakresie.


Tekst i zdjęcia: por. Krystian Kołodziej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej