5 kwietnia 2023r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Elblągu odbyło się spotkanie Kierownictwa Zakładu Karnego w Iławie z Kierownictwem oraz Sędziami Penitencjarnymi Sądu Okręgowego w Elblągu.

Ważne kwestie

Podczas tegorocznego spotkania zainicjowanego przez kpt. Gawła Gałdzińskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,  podsumowano dotychczasową współpracę jednostek penitencjarnych z Sądem Okręgowym w Elblągu w zakresie rozpoznawania skarg skazanych, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny oraz przerwę w karze. Omówiono także zmiany w k.k.w., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., a w szczególności nowe kompetencje Komisji Penitencjarnej w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu SSA Piotr Żywicki, Kierownik sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Elblągu SSO Rafał Matysiak, Przewodniczący II Wydziału karnego SSO Tomasz Piechowiak, Prokurator Okręgowy Marcin Rost, Kurator Okręgowy Anna Żołądek, Zastępca Kuratora Okręgowego Waldemar Saliński, Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie kpt. Gaweł Gałdziński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu por. Robert Wiśniowski oraz przedstawiciele Kierownictwa ww. jednostek penitencjarnych.

Problematyka

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu SSA Piotr Żywicki zapoznał zebranych z tematyką spotkania, na którym zaplanowano do omówienia następującą problematykę:

  1. Posumowanie współpracy Zakładu Karnego w Iławie oraz Aresztu Śledczego w Elblągu z Sądem Okręgowym w Elblągu w zakresie rozpatrywanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, przerwy w odbywaniu kary.
  2. Sporządzanie opinii dotyczących warunkowego przedterminowego przerwy w karze, systemu dozoru elektronicznego.
  3. Prowadzenie posiedzeń Sądu Penitencjarnego przy pomocy urządzeń teletechnicznych – wideokonferencje.
  4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających do skarg osób pozbawionych wolności kierowanych do Sądu Penitencjarnego.
  5. Nowe kompetencje komisji penitencjarnej w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Współpraca

Dyrektorzy jednostek omówili dotychczasową współpracę jednostek z sądem okręgowym, przedstawili dane dotyczące ilości rozpatrywanych spraw i ich rozstrzygnięć. Omówiono kwestię opinii sporządzanych przez administrację jednostki do poszczególnych spraw rozpatrywanych przez sąd. Przedstawiciele Sądu Okręgowego w Elblągu nie wyrażali uwag co do jakości sporządzanych opinii.

Opinie

Przedstawiciele sądu, prokuratorów oraz kuratorów przekazali swoje opinie na temat pracy podległych komórek, oczekiwań i zadań jakie wyznaczają kierunek ich działalności. Przekazano istotną informację, że zgodnie z obecnym porządkiem prawnym adwokaci, obrońcy, tłumacz mogą brać udział w posiedzeniu wokandy, nie tylko w sądzie, ale również w zakładzie karnym, gdzie przebywa osadzony.

Dyskusja

W czasie spotkania podjęto szeroką dyskusję na temat nowych uprawnień komisji penitencjarnych w zakresie udzielania osadzonym zezwoleń na dalsze odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Podzielono się doświadczeniami w zakresie procedowania wniosków składanych przez osadzonych do Komisji Penitencjarnych.

Podsumowanie

W podsumowaniu pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę instytucji i organów, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu.

Strona Sądu Okręgowego w Elblągu

 

tekst: mjr Amadeusz Socha; na podstawie protokołu ze spotkania sporządzonego przez ppłk. Piotra Rutkiewicza

zdjęcia: kpt. Rafał Polański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej