Od wielu już lat w tutejszej jednostce prowadzony jest program readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania prokryminalnym postawom  dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności „Bez UPRZEDZEŃ“.

Co ma na celu program „Bez UPRZEDZEŃ“?  Przede wszystkim rozbudzanie własnej świadomości w obszarze dyskryminacji, ma prowadzić do  refleksji nad naturą uprzedzeń i ich przyczynami. Celemi szczegółowymi programu są m.in. ustalenie definicji dyskryminacji i zachowań antydyskryminacyjnych, zapoznanie się z głównymi objawami i formami dyskryminacji, uświadomienie uczestnikom, jak złożona jest tożsamość i co ma wpływ na jej kształtowanie, postrzeganie innych poprzez ćwiczenia, które pozwalają na ujawnienie swoich uprzedzeń i stereotypów w stosunku do poszczególnych osób czy grup, refleksja nad uprzedzeniami, w celu zrozumienia zagadnień związanych z ludzką różnorodnością i kształtowaniem postaw tolerancji i empatii, popieranie praw człowieka i zachęcanie do ich poszanowania, dostarczenie wiedzy o instytucjach i osobach świadczących pomoc osobom dyskryminowanym.

Program „Bez UPRZEDZEŃ“  realizowany przez wychowawcę działu penitencjarnego w głównej mierze oparty jest na pakiecie edukacyjnym „Antydyskryminacja” powstałego podczas projektu twinningowego „Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej w Polsce”, prowadzonego wspólnie przez polskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i austriackiego partnera — Instytut Praw Człowieka im. Ludwiga Boltzmanna (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) w ramach programu wzmocnienia instytucjonalnego PHARE 2002.

Tekst: por. Jakub Pawlicki

Zdjęcia: mjr Anna Baran

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej