Od 1984 roku sierpień jest uznawany za miesiąc trzeźwości. To doskonała okazja, by również w warunkach izolacji promować trzeźwy styl życia, wolny od uzależnień.

W warunkach izolacji abstynencja wymuszona jest z samego faktu przebywania w jednostce penitencjarnej.
W ramach szeroko zakrojonych oddziaływań penitencjarnych prowadzone są programy resocjalizacji z zakresu profilaktyki uzależnień, osadzeni obejmowani są oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach programu Krótkiej Interwencji realizowanymi poprzez indywidualny kontakt z psychologiem, kierowani do Oddziałów Terapeutycznych dla osób uzależnionych w Zakładach Karnych.
Dzięki staraniom kadry penitencjarnej oddziaływania są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z osadzonych.
Podejmowana jest również współpraca z Wspólnotami AA, która jest istotna w początkowym okresie pobytu w warunkach izolacji, gdyż stanowi oparcie i zrozumienie dla powstałych w życiu człowieka negatywnych konsekwencji spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Daje możliwość na skonfrontowanie się z iluzorycznym sposobem myślenia o własnym stylu używania substancji psychoaktywnych. Mityngi AA stają się niejednokrotnie czynnikiem zachęcającym do zmiany dotychczasowego stylu życia. Stanowią czynnik wspomagający, uzupełniający formalny proces terapeutyczny. Stanowią nieodłączny element współpracy, będący niejako mostem łączącym wiedzę z praktyką, dzięki czemu umożliwiają efektywne działanie.
Współpraca ze Wspólnotą AA przebiega także w formie udziału funkcjonariuszy i skazanych w organizowanych pod patronatem Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce ogólnopolskich warsztatach niesienia posłania do zakładów karnych i aresztów śledczych. Są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z organizacją i funkcjonowaniem AA w warunkach izolacji penitencjarnej oraz współpracą z grupami wolnościowymi.

Tekst i zdjęcia:
kpt. Julia Świerczyńska-Ogłaza
ppor. Karolina Domańska-Bednarek,
archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej