Oferta dotyczy zatrudnienia i wynajmu nieruchomości znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim, ul. Cegielniana 13 42-793 Ciasna z przeznaczeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

 Pomieszczenia o powierzchni 451 m2 znajdują się na wysokim parterze w budynku zlokalizowanym na terenie Oddziału Zewnętrznego Sierakowie Śląskim, a w ich skład wchodzą: pomieszczenie otwarte o powierzchni 406,25 m2 (ok. 11,50 m szerokości i ok. 35,33 m długości), pomieszczenie WC o powierzchni 33,84 m2, wiatrołapy  o powierzchni 6,64 m2 + 4,28 m2.

                Pomieszczenia mają dostęp do wszystkich niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna, oświetlenie, ogrzewanie). Dodatkowo pomieszczenia są monitorowane. Potencjalny pracodawca zobowiązany byłby do pokrycia kosztów przystosowania, wyposażenia, wynajmu pomieszczeń i zużywanych mediów. Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z dodatkowymi zabezpieczeniami oraz ochroną posiadanego mienia.

                Przedsiębiorca, zatrudniający osadzonych zyskuje m.in.:

- możliwość zwrotu w formie ryczałtu w wysokości 35% kwoty wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym skazanym, oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę (zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8. czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy).

– brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

– zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

– zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

– rozliczenie za pracę odbywa się za pośrednictwem jednostki penitencjarnej - pracodawca sporządza jedynie listę płac skazanych oraz przesyła na konto zakładu kwotę stanowiącą sumę wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych, obliczenia, potrącenia i odprowadzenia do US składek na podatek dochodowy dokonuje jednostka penitencjarna, pracodawca odprowadza tylko składki ZUS (emerytalne, rentowe, ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące u danego pracodawcy),

– korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

– zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolnościz zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

– osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym.

Przedsiębiorca, wynajmujący pomieszczenia i zatrudniający osadzonych zobowiązany będzie do:

a) pracownikowi - osadzonemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin na podstawie skierowania do zatrudnienia przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

b) ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji i użytkowania budynku, a w szczególności: trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, zużytej energii elektrycznej, zimnej wody, ciepłej wody wg. wskazań urządzeń pomiarowych, czynszu dzierżawnego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby: powierzchni dzierżawy x stawka dzierżawy (wyłoniona w konkursie ofert), jednak nie mniejsza niż aktualna „minimalna stawka czynszu za wynajem 1m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ciasna” zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna, kosztów ogrzewania i utrzymania budynku.

c) zatrudnienia osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym  w Sierakowie Śląskim;

d) wyposażenia pomieszczeń w maszyny, urządzenia, regały magazynowe i sprzęt niezbędny  do prowadzenia działalności umożliwiającej zatrudnienie osób;

e) zapewnienia właściwego nadzoru nad skazanymi podczas ich zatrudnienia;

f) utrzymania pomieszczenia w należytym stanie technicznym.

 

Kontakt: tel. 34 353 85 05, Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: kpt. Ryszard Rapacz, tel. 34 353 27 70.

Lokalizacja obiektu: Sieraków Śląski, ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej