Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Korytowski podpisał umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych.

Pol-osteg

Na podstawie umowy z firmą „Pol-Osteg” Sp z o.o. z Bydgoszczy reprezentowanej przez Łukasz Górniaka od połowy maja br. pracę rozpocznie 4 skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Koronowie. Osadzeni będą wykonywali prace związane z produkcją kontenerów stalowych do systemów hakowych, bramowych, łańcuchowych i linowych. Jest to już kolejny kontrahent, który daje osadzonym możliwość nabycia nowych umiejętności i przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem pracodawcy ilość skazanych świadczących pracę sukcesywnie będzie się zwiększać.

BIO-SET

Podpisano także umowę rozszerzającą współpracę jednostki z firmą BIO – SET Sp z o.o. Spółką komandytową z Kruszyna reprezentowaną przez wspólnika firmy Szymona Tomaszewskiego. Już od czerwca br. firma która zatrudnia osadzonych poza terenem jednostki zatrudni kolejnych 6 skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego, którzy będą zatrudnieni przy produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków oraz gospodarowania odpadami, a pracę będą wykonywać na terenie jednostki.

Praca

Systematyczna popularyzacja zatrudnienia odpłatnego wśród osób pozbawionych wolności spełnia założenia programu „Praca dla więźniów”, który kładzie nacisk na pozyskiwanie kontrahentów zewnętrznych zatrudniających skazanych odpłatnie. Ta forma zatrudnienia daje osadzonym możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych, komorniczych oraz sprzyja readaptacji społecznej.

Zwiększanie zatrudnienia przez koronowską jednostkę przyczyni się do dalszego kreowania społecznie pożądanych postaw wśród skazanych.

 

Tekst: st. chor. Roksana Dura
Zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej