W ramach programu resocjalizacji skazanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie zorganizowano spotkanie osadzonych, wychowawców z przedstawicielami MOPS, Powiatowego Urzędu Pracy oraz kuratorami zawodowymi przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie.

Omówienie zagadnień w zakresie przygotowania osadzonych do życia na wolności

28 listopada br. w kwidzyńskim więzieniu odbyło się spotkanie z pracownikami MOPS Kwidzyn, kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Kwidzynie oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy. Na rozmowy w sprawie bezdomności, alimentacji, czy ofert pracy zawalifikowano 32 osadzonych. Zgromadzone informację mają pomóc w realnej ocenie możliwości uzyskania wsparcia z ośrodków pomocy społecznej, kuratorów, PUP oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla osadzonych opuszczających więzienie oraz dla ich rodzin. Głównym tematem wizyty było rozwiązywanie problemów bezdomności wśród więźniów.

Formą przeciwdziałania bezdomności, realizowaną w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności jest działalność postpenitencjarna. Ta forma readaptacji społecznej skazanych deklarujących się jako osoby bezdomne jest realizowana przy udziale wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej. Jednym z zadań Służby Więziennej jest właściwe przygotowanie skazanego do zwolnienia, w tym udzielenia pomocy w znalezieniu miejsca zamieszkania po odbyciu kary.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Paweł Bandzarewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej