Już kolejny raz w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się akcja informacyjna dla skazanych, o możliwości ubiegania się o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Pod takim hasłem: „ NIE BOJĘ SIĘ SDE” w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, odbyła się akcja mająca na celu zachęcenie osadzonych, którzy mogą ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o składanie takich wniosków. Akcja polegała na ponownym rozpropagowaniu wśród osadzonych informacji nt. czym jest SDE, kto formalnie może się o niego ubiegać i jak wygląda sprawowanie dozoru już na wolności. Skazani mieli możliwość zobaczenia prezentacji multimedialnej nt. SDE, zostały rozdane ulotki informacyjne. Osadzeni należący do koła plastycznego stworzyli gazetki zawierające informacje nt. SDE, z uwzględnieniem zmian jakie zostały wprowadzone po 16.03.2021r.: art. 431a kkw- zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

§ 1.Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3;

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.

Pobyt w więzieniu jest najsurowszym rodzajem kary w polskim systemie penitencjarnym. Alternatywą dla kary pozbawienia wolności jest korzystanie z dobrodziejstwa nieizolacyjnej formy jaką jest System Dozoru Elektronicznego. Zastępuje on konieczność wykonywania kary w zakładzie karnym, możliwością odbycia jej w domu lub innym miejscu wskazanym przez Sąd. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na kontrolowaniu zachowania osoby za pomocą urządzeń elektronicznych i wymaga od skazanego odpowiedzialności, samodyscypliny i ścisłego realizowania harmonogramu ustalonego przez Sąd, a także wypełniania nałożonych obowiązków. W zamian daje możliwość uniknięcia rygorów związanych z przebywaniem w izolacji, utrzymywania kontaktów z bliskimi, uczestniczenia w życiu rodzinnym, wywiązywania się z ról, podjęcia zatrudnienia, uczestniczenia w praktykach religijnych, podejmowania nauki, terapii oraz innych działań sprzyjających osobistemu rozwojowi.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej