Zakład Karny w Łupkowie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno? - wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej”, która odbyła się w dniach 25-26 lutego 2021 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Razem czy osobno?” została zorganizowana jako  przedsięwzięcie przeprowadzone w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, realizowanego na mocy porozumienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej          w Rzeszowie i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami. Konferencja odbywała się pod  honorowym patronatem dr. Piotra Uruskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  i dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego JM Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W organizację konferencji, której swoistym „centrum dowodzenia” było Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. zaangażowało się, poza gośćmi z Ukrainy i Niemiec, łącznie kilkadziesiąt stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, parafii, placówek edukacyjnych i instytucji – w tym także Zakład Karny w Łupkowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu.

Nasz udział miał dwojaki wymiar – jeden wiązał się z przygotowaniem przez funkcjonariuszy prelekcji edukacyjnych wykorzystywanych także w trakcie prowadzonych uprzednio zajęć kulturalno – oświatowych dla osadzonych, z którymi mogli zapoznać się inni uczestnicy konferencji, z kolei drugi związany był z zaangażowaniem do uczestnictwa w wydarzeniu osadzonych z jednostki penitencjarnej.  W ramach tego drugiego działania osadzeni wykonali prace artystyczne (rysunki), które uzupełniły przedstawianą przez funkcjonariuszy prezentację „Bieszczadzcy Sprawiedliwi - ratujący Żydów podczas II wojny światowej”, a także mieli możliwość uczestnictwa w konferencji, zapoznając się z większością prezentowanych wykładów. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii i związany z tym reżim sanitarny z tej formy uczestnictwa w tych „zdalnych” zajęciach kulturalno – oświatowych mogło uczestniczyć tylko kilkunastu , najbardziej zainteresowanych tematyką skazanych. Współpraca z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami pozwala nam jednak mieć nadzieję, że ze wszystkimi przygotowanymi prezentacjami sukcesywnie będziemy zapoznawać także innych osadzonych.

W związku z współorganizacją Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno?” mogliśmy w praktyce skorzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i wdrożyć realizację zajęć o charakterze kulturalno – oświatowym poprzez łącza internetowe, co w obecnej sytuacji jest dobrą alternatywą dla zajęć prowadzonych na terenie jednostki penitencjarnej z osobistym udziałem przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 38§1 Kkw.

 

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej