W dniu 8 lutego 2024r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu obchodzono Dzień Tradycji Służby Więziennej

Zgodnie z art 15 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej 8. dzień lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej. Nie jest to data przypadkowa, gdyż dekret Marszałka Józefa Piłsudskiego, wprowadzający pierwsze w odrodzonej Polsce przepisy więzienne ukazał się 8 lutego 1919 roku, a Straż Więzienna powołana została jako jedna z pierwszych instytucji państwowych. W trakcie dwóch kolejnych dekad, "dbając o moralną poprawę więźniów", kształtowały się ramy prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, zasady utrzymania bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych, a także przepisy związane z dyscypliną, pragmatyką i etyką służbową. Stosowane do dziś przez więzienników w trakcie codziennej służby i pracy pojęcia: system progresywny, pomoc postpenitencjarna, zajęcia kulturalno - oświatowe, zatrudnienie i nauczanie skazanych czy komisja penitencjarna, funkcjonują i są rozpisane na procedury chociażby w "Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego". To z ugruntowującego się wówczas etosu i tradycji wyrastają także główne zasady naszych służbowych działań ogniskujące się w praworządnym i humanitarnym, szanującym godność ludzką, wykonywaniu kar i, będącego w gestii więziennictwa, środka zapobiegawczego oraz postępowaniu z osobami osadzonymi. Od niemal roku poprzez realizację programu W SŁUŻBIE PRAWU naszą wiedzą z zakresu prawa i penitencjarystyki oraz nabytym w toku służby doświadczeniem  dzielimy się w duchu prewencji i profilaktyki z młodzieżą szkolną, przekładając te odnoszące się do naszej tradycji, a przywołane powyżej elementy, na nowoczesne formy przekazu.

Dziś, w 105. rocznicę powstania polskiego więziennictwa i naszej formacji, będącej jednym z elementów bezpieczeństwa państwa, jako spadkobiercy przywołanych wzorców postępowania i wartości oddaliśmy cześć tym zasadom i tym ludziom, którzy kształtowali wówczas naszą Służbę. Podczas odprawy służbowej Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Mariusz Kocaj, odnosząc się do przygotowanej prezentacji nawiązującej do przywołanej historii naszej formacji, a także istoty naszego dzisiejszego służbowego święta, wręczył symboliczne, określone w naszej ustawie pragmatycznej, wyróżnienia funkcjonariuszom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w poprzednim roku w realizację zadań służbowych. Szczególnym  elementem obchodów dzisiejszego święta było zapalenie przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk. Jana Sudyka zniczy pod "Dębami Pamięci", które w 2019r., zostały posadzone przez nas w hołdzie złożonym pięciu funkcjonariuszom przedwojennej Straży Więziennej, którzy za to, że realizując swoje obowiązki  i służąc naszej ojczyźnie, w 1940 roku stali się ofiarami zbrodni katyńskiej.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mjr Marek Jakubus i por. Paweł Patlewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej