W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się prelekcja z Panią Ewę Steligę, mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

W związku z przypadającym Tygodniem Mediacji w tutejszym zakładzie karnym jest prowadzona kampania informacyjna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. W ramach podjętych działań promocyjnych na terenie tutejszego zakładu odbyło się spotkanie z panią mediator. Celem tej prelekcji było rozpowszechnienie wiedzy pośród osób pozbawionych wolności, o alternatywnych sposobach rozwiązywania konfliktów, sporów poprzez rozmowę, bądź kompromis. Osadzeni zapoznali się z informacjami o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych. Zagadnienia, które najbardziej zainteresowały słuchaczy to m. in. jak przebiega cały proces mediacji, jakie daje korzyści dla obu stron, jaki jest koszt postępowania, jak się może skończyć cały proces i co najważniejsze jakie wymierne skutki daje udział w całym postępowaniu. Dla osób pozbawionych wolności w mediacji ważna jest możliwość zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, czyli przyjęcia przez sprawcę odpowiedzialności za swój czyn, co w konsekwencji wzbudza w skazanym poczucie odpowiedzialności oraz kształtuje społecznie pożądane postawy. Pani mediator wskazała osadzonym, że nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie rozumiane nie tylko jako zawarcie umowy, ale nade wszystko doprowadzenie do zrównoważenia winy sprawcy i krzywdy ofiary, wprowadzenia nowej równowagi, restytucji więzi społecznych, które zostały naruszone. Istotą spotkania było wskazanie, że mediacje, dzięki swoim zasadom i zaletom oraz formom ich zastosowania pomagają przezwyciężyć nawet trudne konflikty i spory, zwłaszcza, gdy perspektywą dla tych działań jest powrót do społeczeństwa. Spotkanie z mediatorem cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród skazanych, którzy licznie wzięli udział w prelekcji.

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej