Na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu została przeprowadzona kampania edukacyjna na temat mediacji.

 

W związku z przypadającym Tygodniem Mediacji ( 14-18.10.2019r.,) w tutejszym zakładzie karnym jest prowadzona kampania informacyjna dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Z tematycznych gazetek ściennych, a także ulotek, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, osadzeni dowiadują się, czym jest mediacja oraz jakie korzyści płyną z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. W puszczanych w tym tygodniu audycjach radiowęzłowych, osadzeni zapoznali się z informacjami o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych. Zagadnienia, które najbardziej zainteresowały słuchaczy to m. in. jak przebiega cały proces mediacji, jakie daje korzyści dla obu stron, jaki jest koszt postępowania, jak się może skończyć cały proces i co najważniejsze jakie wymierne skutki daje udział w całym postępowaniu. Dla osób pozbawionych wolności w mediacji ważna jest możliwość zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, czyli przyjęcia przez sprawcę odpowiedzialności za swój czyn, co w konsekwencji wzbudza w skazanym poczucie odpowiedzialności oraz kształtuje społecznie pożądane postawy.

Istotą kampani informacyjnej jest wskazanie, że mediacje, dzięki swoim zasadom i zaletom oraz formom ich zastosowania pomagają przezwyciężyć nawet trudne konflikty i spory, zwłaszcza, gdy perspektywą dla tych działań jest powrót do społeczeństwa.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej