Epidemia nie przeszkodziła w realizacji mityngu pomiędzy członkami tutejszej grupy AA Opoka w Moszczańcu, a aktywnie wspierającymi ich łącznikami z grup wolnościowych.

Sytuacja epidemiczna w Polsce w roku 2020 wymusiła konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wynikających z obostrzeń sanitarnych. Również i w działającym w naszej jednostce oddziale terapeutycznym systematycznie omawiano i podejmowano odpowiednie działania w celu kontynuowania oddziaływań terapeutycznych. W tym trudnym okresie poszukiwano, analizowano i budowano nowe rozwiązania, mające za cel zapewnić ciągłość i efektywność oddziaływań terapeutycznych. Jak pokazują dotychczasowe badania efektywności tutejszego oddziału znaczny odsetek pacjentów, stanowią osoby stosunkowo słabo zmotywowane do leczenia oraz osoby o niskich kompetencjach życiowych (emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych). Zatem znaczny nacisk pracy terapeutycznej tutejszego zespołu to właśnie praca nad wzbudzaniem motywacji do zmiany i wyposażenie pacjentów w umiejętności służące dalszemu dbaniu o trzeźwe nawyki i umiejętności. Podkreślić należy w tym miejscu, że po ukończeniu terapii, pewna część naszych pacjentów postanawia włączyć się aktywnie w realizację programu „12 kroków” AA.

Aktualne, nowe realia i obostrzenia objęły również sposób funkcjonowania mityngów grupy AA Opoka, która już od wielu lat działa na terenie naszej jednostki. Ze względu na stosowany reżim sanitarny niemożliwym jest by trzeźwiejące osoby z wolności, łącznicy odpowiedzialni na kontakt z tutejszą grupą AA, a także indywidualni sponsorzy kilku naszych podopiecznych nie mogą jeszcze uczestniczyć w mityngach na terenie jednostki. Niemniej dzięki aktualnym możliwością technicznym zorganizowano pierwszy mityng online, w którym wzięło udział kilku członków lokalnej grupy AA. Mityng odbył się w dobrej, przyjaznej atmosferze i towarzyszyły mu liczne świadectwa osób uczestniczących. Dzięki tym dowodom bliższa staje się perspektywa możliwości odpowiedzialnego życia bez alkoholu, z szansą na prowadzenie wartościowego i trzeźwego życia.

Zgodnie z „Preambułą AA”: „Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia…” Nieodzownym elementem drogi trzeźwienia, w oparciu o program „12 kroków” jest dla alkoholika stały kontakt z innymi trzeźwiejącymi alkoholikami i uczestnictwo właśnie w mitingach AA.

Dzięki takiej technicznej możliwości, zdalnego połączenia, bliższa staje się perspektywa cyklicznych mityngów tego rodzaju.


 

Tekst: por. Jarosław Futyma-KDT

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej