W dniu 28.05.2021r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku a Zakładem Karnym w Łupkowie. Porozumienie z ramienia sanockiej Uczelni i łupkowskiej jednostki penitencjarnej podpisali Rektor Uczelni JM dr inż. Mateusz Kaczmarski i Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat

Podpisane porozumienie o współpracy miało miejsce w Sali Senackiej sanockiej Uczelni. Jego zasadniczym celem jest wzajemne wsparcie w realizacji celów Zakładu Karnego w Łupkowie związanych z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym w szczególności szeroko pojętej działalności edukacyjnej oraz kulturalno – oświatowej i sportowej oraz realizacji celów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej
i naukowej. Podpisane porozumienie oparto na art. 38 i 39 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem.

Porozumienie ma na celu wsparcie przez kadrę sanockiej Uczeni prowadzonych przez łupkowskich penitencjarzystów oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności w zakresie ich readaptacji społecznej poprzez podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska patologii, przestępczości wykluczenia społecznego, a także kształtowania u osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych, rozwoju osobowości, rozwijania i modelowania talentów i umiejętności. Z kolei funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie wesprą działania edukacyjne i dydaktyczne prowadzone przez sanocką Uczelnię poprzez umożliwienie jej kadrze
i studentom praktycznej realizacji koncepcji teoretycznych wykorzystywanych w pedagogice, pracy socjalnej, resocjalizacji i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej