Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat podpisał porozumienia z miejscowymi nadleśnictwami o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań.

Podpisane we wrześniu porozumienie pomiędzy Służbą Więzienną, a Lasami Państwowymi dało początek nawiązania poszerzonej współpracy z tą instytucją. Na kanwie tego porozumienia jednostki organizacyjne nawiązały współpracę z regionalnymi nadleśnictwami, tym samym Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał porozumienia z Nadleśnictwem Komańcza, Nadleśnictwem Dukla oraz Nadleśnictwem Rymanów. Podpisane porozumienia dotyczą w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego "Las w nas”. W ramach realizacji tego programu skazani będą uczestniczyć w porządkowaniu terenów leśnych, szlaków oraz wezmą udział w edukacji ekologicznej.

Podpisane porozumienia to nie tylko współpraca naszej jednostki z Lasami Państwowymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej, ale też perspektywa na przyszłość podpisania umowy, na bazie której skazani zostaną skierowani do zatrudnienia odpłatnego w Lasach Państwowych, w ramach programu „Praca dla więźniów”.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej