Rota ślubowania funkcjonariusza Służby Więziennej: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

W dniu 29.11.2022r., w sali odpraw Zakładu Karnego w Łupkowie, dziesięcioro  nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej,  w uroczysty sposób  złożyło ślubowanie.  Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej akt ślubowania jest warunkiem niezbędnym do podjęcia obowiązków służbowych. Przyjmujący ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy, zastępca dyrektora łupkowskiej jednostki penitencjarnej  ppłk Mariusz Kocaj, zwracał uwagę na doniosłość wyrażonych w ślubowaniu zasad związanych z etosem Służby Więziennej, a także na wymagania jakie stawia się przed więziennikami. Podkreślono też  rolę edukacji i doskonalenia zawodowego jako elementu pozwalającego nie tylko  na uzyskiwanie w toku służby kolejnych awansów, ale przede wszystkim jako czynnika warunkującego rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

W uroczystej odprawie, przy udziale pocztu sztandarowego, poza składającymi ślubowanie, przedstawicielami kierownictwa jednostki i zakładowej organizacji związkowej NSZZFiPW, uczestniczyły także osoby z rodzin  młodych więzienników, dla których udział w takim wydarzeniu był szczególnie wyjątkowym przeżyciem. Także i do nich skierowane zostały słowa odnoszące się do wagi wpływu jaki bliscy mają w zakresie wspierania funkcjonariuszy na ich zawodowej drodze.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st.szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej