W dniu 13 grudnia 2021r., na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla skazanych, w trakcie których przybliżono osadzonym przyczyny, przebieg i skutki wprowadzonego 40 lat wcześniej stanu wojennego.

 

Stan wojenny, wprowadzony został 13 grudnia 1981 roku na terenie całej PRL niezgodnie z ówczesnym stanem prawnym,  następnie 31 grudnia 1982 roku został zawieszony, a zniesiony  ostatecznie 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych  z NSZZ Solidarność. W tym celu, bazując w znacznej mierze na jednostkach penitencjarnych, utworzono sieć ośrodków odosobnienia  dla osób uznanych za niebezpieczne dla ówczesnego systemu władzy.  Jeden z takich obozów internowania  utworzono w Zakładzie Karnym w Łupkowie, który  działał w okresie od 20.03.1982r. do 23.12.1982r.

To suche fakty, nie oddające tragizmu sytuacji, trudnych losów ówczesnych opozycjonistów, a także zniewolenia i zniszczonych aspiracji niemal całego społeczeństwa.  Podczas zajęć przeprowadzonych przez przedstawicieli Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami – historyków dr Joanny Potaczek i Artura Góreckiego, a także regionalistów Agaty i Włodzimierza Kozieradzkich, odniesiono się do wspomnianej faktografii, uwarunkowań prawnych, społecznych i politycznych polskiego Grudnia `81,  jednak w szerszym zakresie zwrócono uwagę na negatywne skutki jakie wprowadzenie stanu wojennego miało dla zwykłych ludzi – od tych codziennych związanych z wprowadzona godziną milicyjną czy permanentnym niedoborem podstawowych dóbr po te wynikające z drastycznego ograniczenia i tak znacząco reglamentowanych w okresie PRL-u swobód obywatelskich.  W związku z faktem, że w Zakładzie Karnym w Łupkowie internowano opozycjonistów związanych z „Solidarnością” przywołano biografie kilku z nich, wskazując jakim represjom byli oni poddawani także po zwolnieniu z bieszczadzkiego ośrodka odosobnienia. W tym miejscu przypomniano skazanym o swoistym materialnym dowodzie pobytu osób internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie tj. odkrytym w 2017 roku na ścianie jednej  z cel mieszkalnych jaki stanowiło logo NSZZ Solidarność, który obecnie znajduje się w rzeszowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiąc prawdopodobnie jedyną tego typu pamiątkę z ośrodków internowania w Polsce.

Przeprowadzone zajęcia wpisały się w realizowane i organizowane w naszej jednostce penitencjarnej przez kadrę penitencjarną zajęcia kulturalno – oświatowe, których jednym z głównych celów jest edukacja obywatelska osób pozbawionych wolności.

 

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia.: st. szer. Marek Fejdasz             

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej