Zakład Karny w Łupkowie wspólnie z Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia oraz Tygodnia Mediacji, przypadającego w tym roku w dniach 17-21 października 2022r.

Wzorem lat poprzednich, w celu promowania mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów w naszej jednostce w dniach 19 i 21 października br. zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla osadzonych z Mediatorami Stałymi przy Sądzie Okręgowym w Krośnie, a jednocześnie funkcjonariuszami łupkowskiej jednostki. Podczas prezentacji i prelekcji osadzeni mieli możliwość uświadomienia sobie, że mediacja stanowi alternatywę dla procesu sądowego. Uzupełnieniem tych zajęć były audycje tematyczne nadawane przez radiowęzeł i informacje dotyczące mediacji umieszczone w gablotach w oddziałach mieszkalnych.

Naszym podopiecznym zaprezentowano dwa rodzaje mediacji, tj. sądową oraz pozasądową. Na pierwszą
z nich strony sporu są kierowane na podstawie postanowienia sądu, już po wniesieniu pozwu czy wniosku wszczynającego postępowanie. Z mediacją pozasądową mamy natomiast do czynienia w sytuacji, gdy sprawa nie jest jeszcze rozpatrywana przez sąd. Wówczas taką  mediację rozpoczyna się na wniosek jednego z jej uczestników.

Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z  korzyściami płynącymi z postępowania mediacyjnego, takimi jak: możliwość  wspólnego wypracowania rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez każdą z nich; zasadą jest niejawność procesu mediacyjnego; zarówno mediator jak i strony sporu mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszystko, o czym się podczas niej dowiedzieli; mediacja ma w znacznej mierze niesformalizowany charakter, co sprzyja wypracowaniu wspólnego stanowiska.  Z drugiej strony mediator jest bezstronny,  neutralny w stosunku do przedmiotu i stron mediacji, nie jest arbitrem, nie narzuca również stronom rozwiązania, lecz pomaga ustalić kompromis, a jednocześnie dba o to, by spotkania stron sporu,  nie powodowały  zaostrzenia konfliktu.

Dzięki zorganizowaniu tego typu zajęć edukacyjnych skazani uzyskali lub uzupełnili wiedzę na temat mediacji  jako formy rozwiązania sporu na gruncie uzgodnienia i porozumienia się – bez konieczności włączania się w często długotrwały proces sądowy oraz dodatkowe koszty. Najważniejszym celem takich zajęć jest jednak to, aby uzmysłowić skazanym, że przy dobrej woli i  chęci porozumienia się oraz gotowości na ewentualne ustępstwa, szansa na optymalne rozstrzygnięcie sporu czy konfliktu jest najsensowniejsza z punktu widzenia relacji międzyludzkich. Z punktu widzenia prawnego ważne jest z kolei to, że ugoda zawarta podczas  mediacji może zostać zatwierdzona przez sąd, dzięki czemu na jej podstawie będzie można uzyskać pewność w zakresie realizacji poczynionych ustaleń.

 

 

Tekst: kpt. Jarosław Futyma

Zdjęcia: kpt. Jarosław Futyma, st. szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej