W ramach promocji Służby w naszej jednostce odbyło się szereg spotkań z młodzieżą którzy stoją przed wyborem przyszłej drogi zawodowej.

Jedną z placówek oświatowych, która zaszczyciła nas swoją obecnością była klasa III reprezentująca Zespół Szkół im. Władysława Orkana z Marcinkowic. Z uwagi na mundurowy profil placówki, spotkanie w naszej jednostce miało szczególny charakter. Uczestnicy spotkania, byli żywo zainteresowani wszelkimi aspektami związanymi z pracą i służbą w naszej formacji, jej specyfiką i warunkami przyjęcia do niej. Pojawiały się pytania związane z poszczególnymi pionami formacji, zakresami obowiązków charakterystycznymi dla poszczególnych działów jednostki penitencjarnej. Przedstawiono także ofertę Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości, zasady rekrutacji do niej, a w szczególności możliwość bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania w trakcie trwania nauki, uzyskiwane w czasie jej trwania stopnie służbowe, w tym po zdaniu egzaminu licencjackiego możliwości przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Duże zainteresowanie wzbudziła również informacja dotycząca uzyskiwanego przez studentów dodatku za stopień w trakcie trwania nauki. Przedstawiono także ofertę kontynuacji studiów stacjonarnych w WSWS, których ukończenie wiąże się w możliwością uzyskania tytułu magistra i jednocześnie uprawniają do przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim, którego zwieńczeniem jest akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej. Dodam, że spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i miało bardzo merytoryczny charakter. Ogółem w naszej jednostce odbyło się lub planowanych do końca roku szkolnego jest sześć spotkań z młodzieżą z małopolskich placówek oświatowych w trakcie których poruszane są powyższe kwestie.


Tekst: mjr Dariusz Janik
Zdjęcie: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej