Zarządzenie Nr 55/2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.[1]), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 z późn. zm.[2]) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 679), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

 

§   1.   W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim od dnia 3 do 9 kwietnia 2022 r. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:

  1. w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby odwiedzające, tj. jedna osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko;
  2. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;
  3. widzenia nie podlegają łączeniu;
  4. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

 

§  2.  Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkim osadzonym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim;
  2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim;
  3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

 

§   3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1728, 180 i 2448, z 2020 r. poz. 2320

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 472, 1236 i 2054, z 2022 r. poz. 22

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej