W ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Służba Więzienna zrealizowała znaczący projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawiania wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dające możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w latach 2016 -2021 zrealizowano 40 kursów zawodowych, m.in.: spawacz, stolarz, hydraulik, magazynier z obsługą wózka widłowego, elektryk, zagospodarowanie terenów zielonych, pomocnik piekarza, pomoc kuchenna, fryzjer, nowoczesne wykończenie wnętrz, monter konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Każdy kurs zawodowy obejmował następujące moduły: teoretyczny, praktyczny, aktywizację zawodową, pierwszą pomoc przedmedyczną. Po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, osadzeni mieli możliwość podjęcia zatrudnienia na rzecz jednostki penitencjarnej oraz poza jej terenem (jednostki samorządu terytorialnego, kontrahenci zewnętrzni).

Dzięki realizacji „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: osadzeni nabyli kwalifikacje w atrakcyjnych zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

opracowanie: kpt. Ewa Jurak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej