w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 464, z 2020 r. poz. 2320), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.[1]), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 oraz zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się,
co następuje:

 

§  1. W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim od dnia 5 do 31 grudnia 2021 r. ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:

 1. osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty);
 2. w widzeniu może uczestniczyć tylko jedna osoba pełnoletnia lub jedna osoba pełnoletnia z jednym niepełnoletnim dzieckiem;
 3. nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;
 4. widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;
 5. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;
 6. w danym dniu udziela się tylko jednego widzenia;
 7. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę ochronną
  do zakrywania ust i nosa;
 8. dopuszcza się zdjęcie maseczek wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych
  i napojów zakupionych przez odwiedzających w punkcie sprzedaży.

§   2. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

 1. podaniu do wiadomości wszystkim osadzonym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim;
 2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim;
 3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2021 r.

 

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878 i 1967

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej