14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty i szkolnictwa.

Obchodzimy go w rocznicę powstania w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, którego kluczowym zadaniem była reforma szkolnictwa w Polsce.

Kadra

Dzień ten jest okazją do uhonorowania i złożenia podziękowań wszystkim pedagogom, pracującym w placówkach oświatowych. Życzenia płyną również pod adresem nauczycieli, zatrudnionych w szkołach przywięziennych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku, jednym z 18 tego typu placówek w Polsce, kadrę pedagogiczną stanowi obecnie 14 nauczycieli. Są to doświadczeni dydaktycy, którzy pracują również w szkołach publicznych, co gwarantuje przekazywanie przez nich wiedzy bieżącej i aktualnej, takiej samej jak w szkołach poza murami więzienia. W swojej pracy nie koncentrują się tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych. Ważnym elementem pracy jest także nauka i trenowanie logicznego myślenia słuchaczy, co w przyszłości powinno zaowocować umiejętnością przewidywania przez nich konsekwencji podejmowanych działań.

Resocjalizacja poprzez edukację

Edukacja skazanych to ważny środek w procesie resocjalizacji. Na podst. art. 76 § 1 pkt 5 kkw jednym z podstawowych zadań komisji penitencjarnej jest kwalifikacja skazanych do nauczania w szkołach i na kursach. Obowiązek szkolny dotyczy nauki na poziomie szkoły podstawowej. Liczba miejsc w szkołach zapewnia możliwość objęcia nauczaniem wszystkich wymagających kształcenia. Istotne jest kształcenie zawodowe organizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jest to najczęstsza forma edukacyjna, która realizowana jest we wszystkich Centrach Kształcenia Ustawicznego. Nauka organizowana jest w zawodach, które dają szanse na zatrudnienie po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.

Edukacja w trakcie izolacji penitencjarnej pozwala skazanym przede wszystkim uzupełnić istotne braki w wiedzy spowodowane wieloletnimi zaniedbaniami, jak również umożliwia poznanie sposóbów na zdobycie środków finansowych, które są akceptowane społecznie i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Osadzeni coraz częściej rozumieją jak ważne są kwalifikacje w poszukiwanych zawodach na rynku pracy. Zdarza się, że po zakończeniu kary wracają na egzamin do szkoły, gdyż doceniają wartość wykształcenia. Nauczanie i przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej po odbyciu kary, to jeden z kluczowych elementów procesu resocjalizacji.

Tekst i zdjęcie: mjr Marlena Kubera
 


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej