W Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Płocku, podobnie jak w 18 placówkach więziennych tego typu na terenie kraju, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Kolejni osadzeni pod czujnym okiem kadry pedagogicznej, podjęli trud zdobycia wiedzy, nowych umiejętności oraz efektywnego wykorzystania czasu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Na terenie szkoły przywitał słuchaczy Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku ppłk Grzegorz Mazur, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Pan Hubert Skrzyński oraz wychowawca oddziału szkolnego ppor. Rafał Wieczorek.

Zdaniem ustawodawcy:

Zgodnie z art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Powyższa regulacja stawia nauczanie w szeregu zróżniocowanych metod resocjalizacyjnych, jakie stosuje Służba Więzienna. Osadzeni mają tym samym możliwość podjęcia nauki, dokończenia rozpoczętego procesu edukacji, a także podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Sami zainteresowani dostrzegają potrzebę zdobycia odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, gdyż zauważają, że zwiększa to ich szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w warunkach izolacji więziennej, w tym na rynku pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe jedynie w zakresie szkoły podstawowej. Dalsza nauka jest już uzależniona od inicjatywy osadzonych i po spełnieniu przez nich określonych warunków. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem mają skazani, którzy nie posiadają wyuczonego zawodu, albo po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać, a także nie ukończyli 21 roku życia.

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Płocku 104 słuchaczy w 5 oddziałach. Osadzeni kontynuują naukę w liceum ogólnokształcącym, a także uczestniczą w kwalifikacyjnych kursach zawowodowych. Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacji czuwa kadra pedagogiczna licząca obecnie 15 osób. Nasi nauczyciele to doświadczeni pedagodzy z wieloletnim stażem, zarówno w szkołach wolnościowych jak i w naszej szkole więziennej

Pozostaje życzyć w nowym roku szkolnym wielu sukcesów edukacyjnych zarówno słuchaczom jak i osiągnięć pedagogicznych gronu towarzyszącemu na drodze do zdobywania wiedzy.

Tekst i zdjęcie: mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej