Zakład Karny w Przytułach Starych oferuje przedsiębiorcom możliwość wynajęcia połowy budynku hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok 1130 m2 ( 2261 m2 ), wyposażonej w czynną instalację: eklektyczną, gazową, CO, wody zimnej, kanalizacyjną, bez wyposażenia biurowego, wraz z przyległym do nich terenem wygrodzonym o powierzchni 1070 m2 ( 2145 m2 ), zlokalizowanej na działce o nr 325 w obrębie ewidencyjnym 0017 w miejscowości Przytuły Stare przy ulicy Głównej 32, 07-411 Rzekuń.

Oferta wynajęcia budynku skierowana jest dla prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudnienia osób pozbawionych wolności:

 1. brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy,

 2. składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej),

 3. wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 4. skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny,

 5. dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego,

 6. w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. (poz. 1078).

Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne
są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem:
http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx.

Przedsiębiorca zapewnia:

 1. szkolenie BHP oraz odzież roboczą

 2. pokrywa koszt badań lekarskich

Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:

 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2023 poz. 127, z późn. zm);

 2. Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2023 poz. 1559, z późn. zm);

 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465, z późn. zm.) (dział VI - czas pracy, X - bezpieczeństwo i higiena pracy, bez prawa pracy);

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. 2018 poz. 1887).

W przypadku zainteresowania w/w ofertą oraz omówienia zasad współpracy proszę kontaktować się z:

 1. Eryk Cuper, tel. (29) 744 40 70, e-mail: Eryk.Cuper@sw.gov.pl - w sprawach związanych z najmem pomieszczenia.

 2. Wojciech Makowiecki, tel. (29) 764 89 26, e-mail: Wojciech.Makowiecki@sw.gov.pl - w sprawach związanych z zatrudnieniem osadzonych,

Zainteresowani przedsiębiorcy zobowiązani są przysłać do dnia 15 października 2023 r., wniosek określający propozycje warunków współpracy, drogą elektroniczną na adres e-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej