W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się szkolenie dla kadry penitencjarnej z zakresu kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych centrach kształcenia ustawicznego.

Nauczanie – filar resocjalizacji

Zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie posiadanych - to jedne z podstawowych form oddziaływań na osadzonych prowadzonych przez Służbę Więzienną. Nowy zawód dający możliwość zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności, a nawet w jej trakcie, jest podstawą powrotu osadzonych do społeczeństwa, daje również możliwość spłaty długów i regulacji bieżących zobowiązań. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym w Rawiczu, działają centra kształcenia ustawicznego, które realizują naukę na wszystkich poziomach edukacyjnych, z wyjątkiem szkół wyższych.

Szkolenie kadry penitencjarnej

Mając na uwadze znaczenie nauczania jako filaru resocjalizacji, w Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyło się szkolenie – dedykowane kadrze penitencjarnej - z zakresu kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych centrach kształcenia ustawicznego. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Krzywańcu, Głogowie oraz Rawiczu. Podczas szkolenia omówiono proces motywowania osadzonych do nauki od chwili przyjęcia do jednostki penitencjarnej, wskazano na wartość edukacji w życiu człowieka oraz wyartykułowano jej rolę jako jedną z najważniejszych form oddziaływania - pozwalającą na osiągnięcie celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Szczegółowo przeanalizowano obowiązujące akty prawne dotyczące kierowania osadzonych do nauczania oraz funkcjonowania przywięziennych szkół. Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość poznania bazy rawickiego centrum kształcenia ustawicznego, które kształci w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: kucharz i stolarz oraz w ramach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Spotkanie było także świetną okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w podejmowanej tematyce.

 

 

mjr Marcin Cieśla / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej