Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Karny w Rawiczu były organizatorami ogólnopolskiego seminarium naukowego „Więzienne dziennikarstwo jako forma aktywizacji skazanych” oraz finału IX ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”. Wydarzenie odbyło się w murach poznańskiej uczelni.

Więzienne dziennikarstwo

Więzienne periodyki tworzone i wydawane przez osoby pozbawione wolności pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Pozwalają na dotarcie z ważkimi informacjami do szerokiego grona więźniów, stanowią doskonały warsztat piśmienniczego rzemiosła, sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności np. z zakresu obsługi programów komputerowych, w pożyteczny sposób wypełniają zagospodarowanie wolnego czasu.

Słowo pisane w warunkach izolacji penitencjarnej, ze względu na ograniczony dostęp do niektórych środków przekazu - wynikający z istoty wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ma niespotykaną gdzie indziej moc i stanowi jedno z najważniejszych narzędzi w warsztacie pracy wykorzystywanym w procesie resocjalizacji. Z jednej strony, jest formą uczestniczenia w życiu społecznym poprzez konieczność obserwowania przemian zachodzących poza murami więzienia, z drugiej natomiast, pozwala kształtować rzeczywistość za więziennym murem - w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Ogólnopolskie seminarium naukowe „Więzienne dziennikarstwo jako forma aktywizacji skazanych”

Do udziału w seminarium zaproszono specjalistów z różnych dziedzin: prawa, pedagogiki, dziennikarstwa i psychologii. Tematyka wydarzenia koncentrowała się wokół problematyki prasy więziennej, przygotowywanej i wydawanej przez osoby pozbawione wolności, która wpisuje się w szerszy kompleks zagadnień dotyczących środków i metod oddziaływań penitencjarnych, w szczególności uczestnictwa w kulturze, analizowanych zarówno w ujęciu normatywno - teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy przedyskutowali stan współczesnej wiedzy na temat tej formy aktywizacji skazanych oraz skupili się na poznaniu doświadczeń towarzyszących tworzeniu więziennej prasy.

Finał IX ogólnopolskiego konkursu - „Szpalty za kratą” oraz wystawa prasy więziennej

Wydarzeniem towarzyszącym seminarium był finał IX ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”. W tegorocznej edycji zgłoszono 32 tytuły. Tak duże zainteresowanie konkursem, coraz wyższy poziom redagowanych periodyków oraz powstanie nowych tytułów dowodzą, że organizacja konkursu ma sens, a rola gazetek więziennych jest nie do przecenienia.

Periodyki te powstają w oderwaniu od mediów elektronicznych, tym samym stanowiąc ich substytut w więziennym życiu.

Sprawdzanie prac konkursowych odbyło się na zasadzie dwustopniowej - zewnętrznej i wewnętrznej. Oceny zewnętrznej w tegorocznej edycji konkursu dokonały: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Druga grupa jurorów składała się z: przedstawicieli mediów - Joanny Miśkowiak - „Życie Rawicza”, Aldony Bryckiej – Jaskierskiej - Radio „Elka”, przedstawiciela kultury – Adrianny Karczmarek „Rawicka Biblioteka Publiczna”.

Przy ocenie nadesłanych prac brano pod uwagę zarówno względy merytoryczne, w szczególności ciekawą tematykę, obecność treści sprzyjających procesowi resocjalizacji i przygotowujących osadzonych do wyjścia na wolność oraz dotyczące form i sposobów aktywnego oraz racjonalnego odbywania kary pozbawienia wolności, jak i formalne, w tym szatę graficzną, kompozycję tekstów, poziom adiustacji i korekty.

Klasyfikacja końcowa

Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, w związku z czym ocena i klasyfikacja nadesłanych prac stanowiły dla jury niełatwe zadanie.

Najwyżej ocenione zostały:

I miejsce – „Repaly” - wydawany przez Areszt Śledczy w Mysłowicach,

II miejsce – „Piąty Południk” - wydawany przez Areszt Śledczy w Lublinie,

III miejsce – „Docelówka Braniewska” – wydawany przez Areszt Śledczy w Elblągu, Oddział Zewnętrzny w Braniewe.

Trzem redakcjom zostały przyznane wyróżnienia.

Całość wydarzenia poprzedzona była otwarciem wystawy prasy więziennej z pracami laureatów konkursu z ostatnich lat.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: płk Cezary Kosacz – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu oraz prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska - Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej