Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach realizują z powodzeniem kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego. Materiał drzewny dostarczany przez Nadleśnictwo w Siedlcach za więziennymi murami skazani zmieniają w budki lęgowe dla dziko żyjących ptaków. Zajęcia, w czasie których powstają budki odbywają się pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej

Realizacja dzisiejszej inicjatywy była możliwa dzięki podpisanemu w kwietniu 2022 roku porozumieniu o współpracy przez kierownictwo obu instytucji. Porozumienie dotyczyło współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa w Siedlcach w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Dziś zdecydowanie można powiedzieć, że wspólne działania stworzyły nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji skazanych i wzmocniły obustronną współpracę. Dotychczas kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej angażowała osoby pozbawione wolności do prac porządkowych terenów leśnych w okolicy uroczyska Sekuła czy akcji sadzenia lasów na terenie Leśnictwa Kotuń. Wspomnianym działaniom na rzecz środowiska przyrodniczego stale towarzyszy edukacja przyrodnicza adresowana do skazanych. 

Przez ostatnie tygodnie skazani z oddziału terapeutycznego dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonali z materiałów dostarczonych przez Nadleśnictwo w Siedlcach 45 budek lęgowych dla dziko żyjących ptaków. Przekazanie budek lęgowych odbyło się z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa w Siedlcach Pana Jerzego Osiaka oraz Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach Pana por. Zbigniewa Śpiewaka. Budki zostaną rozlokowane w leśnictwach pozostających we właściwości terytorialnej Nadleśnictwa Siedlce. Projekt z pewnością przyczyni się do utrzymania licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. Ponadto wspólne przedsięwzięcie jest formą terapii ww. skazanych poprzez pracę społecznie użyteczną.

Służba Więzienna chętnie angażuje się w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Skazani przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, rozwijają umiejętności praktyczne, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej