25 lutego br. przedstawiciele Zakładu Karnego w Siedlcach uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, prezentując Program 2 KROKI.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorem konferencji była również Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Społeczna działalność na rzecz więźniów

Podczas spotkania poruszona została tematyka społecznej działalności na rzecz więźniów, a także kwestie wsparcia osób osadzonych oraz ich rodzin. Celem spotkania było wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

 

Znaczenie kary, udział społeczeństwa, rodziny oraz środowiska lokalnego w proces resocjalizacji więźniów

Podczas wystąpień można było wysłuchać między innymi wykładu dotyczącego znaczenia kary pozbawienia wolności w polityce karnej Polski współcześnie i w nadchodzących latach.

Prawne aspekty uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wspieranie w reintegracji społecznej skazanych przedstawił dr Teodor Bulenda z Uniwersytetu Warszawskiego, przez lata główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, autor ponad stu publikacji naukowych oraz ekspertyz i opinii w procesie stanowienia prawa.

Kontakty pozbawionych wolności z rodzinami w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskich Reguł Więziennych oraz reguł ONZ zaprezentowała prof. dr hab. Monika Płatek.

Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński przedstawił formy wsparcia skazanych opuszczających zakłady karne, zagrożonych bezdomnością, na przykładzie prowadzonego przez siebie ośrodka dla ludzi ubogich i bezdomnych w Czerwonym Borze.

Prowadzoną działalność omówili przedstawiciele Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Oddział w Białymstoku oraz Warszawie, podkreślając rolę stowarzyszenia w procesie readaptacji osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz współpracę z innymi podmiotami.

 

Działania Służby Więziennej na rzecz skutecznej resocjalizacji

Zaangażowanie instytucji w proces resocjalizacji skazanych oraz wielotorowość działań podejmowanych przez Służbę Więzienną na rzecz skutecznej readaptacji więźniów, na przykładzie innowacyjnego programu 2 KROKI, realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach przedstawili kpt. Marta Kuźma, zastępca kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz ks. dr Mateusz Czubak kapelan siedleckiego więzienia.

Założenia i cele programu omówiła kpt. Marta Kuźma, która przedstawiła działania w poszczególnych modułach w ramach pierwszej edycji.

 

Uważam, że to, co udało nam się wspólnie wypracować w ramach duszpasterstwa więziennego i działalności Caritas Diecezji Siedleckiej przy aprobacie dyrekcji Zakładu Karnego w Siedlcach jest kroplą w morzu potrzeb polskich jednostek penitencjarnych. Najważniejsze jednak, że ta kropla wpadła do morza, i morze nie jest już takie samo. Siłą tego projektu jest stworzenie szansy na zmianę dotychczasowego życia dla wielu osadzonych. Ci, którzy z niej skorzystali, widzą już pierwsze owoce w postaci zdobytej wiedzy, umiejętności i odbudowanych relacji z bliskimi. Program „2Kroki” nie jest utkany ze wzniosłych idei, napisanych za biurkiem. Jest osadzony w realiach polskich więzień i wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom osadzonych.

w swoim wystąpieniu podkreślił ks. dr Mateusz Czubak.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński, podsumowaując dodał, że

warto otwierać się na nowe inicjatywy oraz instytucje zewnętrzne, które uzupełniają działania podejmowane wobec skazanych, ale także ich rodzin. Skuteczny powrót skazanych do społeczeństwa wymaga wielu działań wobec osób odbywających karę, ale także wobec ich najbliższych.

Jest to nowość w zakresie oddziaływań na rzecz readaptacji osób odbywających karę pozbawienia wolności, wykraczająca poza mury więzienia. Jestem przekonany, że program 2 KROKI jest konkretnym narzędziem, dzięki któremu osadzeni po wyjściu na wolność mogą rozpocząć nowe życie.

 

Dzięki udziałowi w konferencji Służba Więzienna mogła zaprezentować programy niestandardowe, które są skierowane nie tylko do skazanych, ale także ich rodzin. 2 KROKI z pewnością jest programem, którego nie ograniczają więzienne mury, a jego realizacja stanowi punkt wyjścia do dyskusji dotyczących wspólnie podejmowanych działań przez instytucje pomocowe.

Konferencja była niezwykle interesującym i ważnym wydarzeniem, podczas którego poruszono wiele kwestii związanych z możliwościami pracy z człowiekiem zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz potrzebie zaangażowania różnych środowisk w przywrócenie skazanych społeczeństwu.

 

 

tekst kpt. Marta Kuźma, ks. Mateusz Czubak

opracowanie ppor. Przemysław Turyk

zdjęcia: Agata Pilarska-Jakubczak Forum Służby Więziennej, kpt. Marta Kuźma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej