Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Siedlcach. Porozumienie wzmacnia dotychczasową współpracę obu instytucji i stwarza nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji osób pozbawionych wolności

W siedzibie Nadleśnictwa Siedlce porozumienie o współpracy sygnowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach Pan ppłk Cezary Bujak i Nadleśniczy Nadleśnictwa w Siedlcach Pan Jerzy Osiak. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli: Pan Marcin Sławecki - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, Pan płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, Pan Robert Jaśkiewicz - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Pan por. Zbigniew Śpiewak - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, Pan Michał Dziedzic - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Siedlcach.

Fundamenty porozumienia

We wrześniu 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej Pan gen. Jacek Kitliński i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pan Józef Kubica podjeli współpracę w zakresie zatrudniania więźniów. Dla Służby Więziennej współpraca z Lasami Państwowymi stanowi kontynuację permanentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Wspomniany projekt ma na celu zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi bezsprzecznie przyczynia się do zwiększenia efektywności programu „Praca dla więźniów”.

Z kolei w grudniu 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu zostało podpisane porozumienie dotyczące wspólnych działań podejmowanych przez wspomniane instytucje w obszarze zatrudniania odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności na rzecz nadleśnictw jak również działalności edukacyjnej, resocjalizacyjnej i kulturalno-oświatowej realizowanej przez ww. instytucje i jednostki organizacyjne im podległe.

Na rzecz wspólnego dobra

Dzisiejsza inicjatywa dotyczy współpracy obu instytucji w zakresie współdziałania w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Wspólne działania Służby Więziennej i Lasów Państwowych tworzą nowe możliwości w zakresie realizacji readaptacji skazanych. Podkreślić należy, że przedmiotowe porozumienie przewiduje także konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Główne założenia projektu to: edukacja ekologiczna osób pozbawionych wolności, udział skazanych w zalesianiu terenów podległych Nadleśnictwu Siedlce, objęcie przez osadzonych opieką miejsc pamięci narodowej, mogił poprzez wykonywanie wokół tych miejsc prac porządkowych, wykonywanie przez skazanych czynności mających na celu dbałość o czystość terenów leśnych Nadleśnictwa Siedlce, kształtowanie wśród osadzonych postaw prospołecznych i obywatelskich.  

Dotychczasowa współpraca Zakładu Karnego w Siedlcach z Nadleśnictwem Siedlce

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej od wielu lat realizuje różnorodne projekty z Nadleśnictwem Siedlce. Dotychczasowe, wpólne działania były elementem oddziaływań resocjalizacyjnych i spotykały się z pozytywnym odbiorem lokalnych społeczności siedleckiego regionu. W 2020 roku pod dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Siedlcach powstało 180 domków/hoteli dla owadów oraz budek dla ptaków, natomiast w 2021 roku skazani zbudowali kilkadziesiąt skrzynek na sadzonki. Dotychczasowe doświadczenia współpracy więziennictwa i leśników wskazują, że podpisane dziś porozumienie będzie konsekwentnie realizowane i przyniesie pozytywne efekty dla wszystkich stron.

Węcej o wydarzeniu w portalach internetowych:

zyciesiedleckie.pl

twoje-miasto.pl

podlasie24.pl

rdc.pl

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej