Jednym z oddziałów siedleckiej jednostki jest oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Oddział przeznaczony jest dla 58 skazanych. Kadra oddziału tworzą psycholodzy, wychowawcy oraz terapeuci.

Pacjentami w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi w Zakładzie Karnym w Siedlcach są dorośli mężczyźni, recydywiści penitencjarni. Podstawą umieszczenia w oddziale jest decyzja komisji penitencjarnej po badaniach zakończonych sporządzeniem orzeczenia psychologiczno- penitencjarnego lub decyzja sądu orzekającego karę pozbawienia wolności, który w trybie art. 62 kk może określić system terapeutyczny jej wykonania. Populacja przebywająca w oddziale terapeutycznym charakteryzuje się rozmaitymi dysfunkcjami. Są tu osoby upośledzone umysłowo, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami zachowania, po przebytej psychozie w okresie remisji, stosujące mechanizmy obronne w postaci symulacji, osoby depresyjne i z psychodegradacją poalkoholową. Ponadto często dodatkowo są to osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających bądź psychotropowych, ale ze względu na prezentowane zaburzenia, upośledzenie umysłowe nie mogą być zakwalifikowane do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych.

W oddziale przebywają także skazani zakwalifikowani jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.

Personel oddziału realizuje zgodny z jego specyfiką program terapeutyczny, który obejmuje szeroki zakres oddziaływań – zindywidualizowanych i dostosowanych do problemów osobistych osadzonych, cechujących ich deficytów oraz posiadanych zasobów.

W oddziale terapeutycznym stosowane są:

- psychologiczne konsultacje indywidualne

- psychokorekcja indywidualna

- oddziaływania wychowawcze

- psychokorekcja grupowa

- terapia zajęciowa.

Jedną z istotnych form aktywizacji skazanych odbywających karę w oddziale terapeutycznym jest terapia zajęciowa. W jej ramach prowadzone są zajęcia ergoterapii (wikliniarstwo, krawiectwo, stolarstwo), socjoterapii (ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności) oraz z arteterapii ( rysunek, grafika, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia oraz biblioterapia).

W ich ramach stosowanych jest wiele form terapii poprzez pracę, a poziom zajęć dostosowany jest do zasobów danego skazanego. Obserwacja uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej osadzonych wskazuje, że zajęcia te wpływają na nich stabilizująco oraz stanowią obszar rozwoju umiejętności oraz zainteresowań, których wcześniej u siebie nie dostrzegali. Uczestnictwo w warsztatach kształtuje kompetencje w obszarze pracy w grupie, co jest pożądane ze względów społecznych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poszukiwania wsparcia.

Oddział terapeutyczny prowadzi współpracę z różnymi instytucjami, w ramach której skazani wykonują rożne prace m.in. na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oprawiają zniszczone książki, w ramach współpracy z Nadleśnictwem Siedlce wykonują domki dla owadów, karmniki czy budki lęgowe, na rzecz Stowarzyszenia Zwierzoluby z Siedlec wykonują budy dla psów.

Prowadzenie specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych jako jedno z podstawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną jest zjawiskiem dynamicznym. Wymaga dopasowania i wypracowania stosowanych metod do zmieniających się warunków i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Ważne znaczenie w oddziaływaniu na skazanych niepełnosprawnych psychicznie przypisuje się odpowiedniej atmosferze w oddziale oraz sposobowi postępowania całego zespołu. Kształtowaniu tej pożądanej atmosfery sprzyja w szczególności specjalny dobór kadry, jej odpowiednie przygotowanie zawodowe, a także ścisłe współdziałanie.

 

Tekst: mjr Olga Superczyńska

Opracowanie: st.szer. Grabowska Monika

Zdjęcia: st.szer. Grabowska Monika, archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej