W Zakładzie Karnym w Siedlcach realizowany jest program psychokorekcyjny „ HIOB” dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności wskutek prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

GŁÓWNY PROBLEM

Readaptacja społeczna skazanych, pomimo stanu pandemii i wynikających z niej ograniczeń, jest w dalszym ciągu podstawowym celem podejmowanych w zakałach karnych oddziaływań penitencjarnych. Jednym z realizowanych na bieżąco w Zakładzie Karnym w Siedlcach jest program „HIOB”, który ma na celu przekazanie wiedzy o wpływie alkoholu na organizm i zachowania uczestnika ruchu drogowego, konsekwencjach prawnych wynikających z jazdy pod wpływem alkoholu. W Polsce kierowanie pod wpływem alkoholu lub narkotyków nadal stanowi duży problem. Dodatkowym problemem jest także społeczne przyzwolenie na tego typu nieodpowiedzialne zachowanie. Jest coraz więcej sytuacji, kiedy osoby wspólnie spożywające alkohol wsiadają do auta i tym samym zezwalają drugiej osobie na powrót w stanie nietrzeźwości. Kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu zagraża nie tylko własnemu bezpieczeństwu, ale jest przede wszystkim poważnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Jazda "na kacu" znacząco zwiększa również ryzyko spowodowania wypadku drogowego. Tego typu zachowaniom mówimy stanowcze NIE!

KONSEKWENCJE

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grożą poważne konsekwencje. Jest to nie tylko odpowiedzialność karna. Kara za jazdę pod wpływem alkoholu może oznaczać:

- długotrwały zakaz powadzenia pojazdów (odebranie prawa jazdy)

- wysoka grzywna - umieszczenie informacji o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym

- świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- pokrycie szkód i zapłata odszkodowania pokrzywdzonym

- kara pozbawienia wolności (kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, podlega karze grzywnie, ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności do lat 2).

HIOB

Prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań na skazanych oraz udzielania im pomocy w zakresie społecznej readaptacji to podstawowe zadania zarówno wychowawców jak i psychologów zatrudnionych w zakładach karnych. Prowadzenie różnorodnych programów resocjalizacji przez kadrę działu penitencjarnego ma na celu niwelowanie deficytów będących główną przyczyną wejścia w konflikt z prawem. Program HIOB adresowany jest do skazanych za przestępstwo określone w art. 178 kk, czyli za prowadzanie pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców skazanych są traktowane jako działania prewencyjne, a jego celem ma być doprowadzanie do obniżenia liczby kolizji i wypadków drogowych. Zajęcia uwzględniają fakt, że prowadzenie pojazdów to nie nie tylko przewożenie ładunków, czy przemieszczanie się z punktu A do punku B, ale i proces ciągłej konfrontacji z innymi uczestnikami ruchu drogowego oraz ze zmieniającym się stanem sprawności psychicznych. Zajęcia te mają ćwiczyć umiejętność prawidłowej oceny ryzyka, samooceny oraz umiejętność kontroli swoich decyzji dotyczących picia alkoholu i prowadzenia pojazdów, co w konsekwencji prowadzi do kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Integralnym elementem zajęć jest dążenie do uświadomienia sobie, że podstawową rolą w zachowaniu ludzkim odgrywa nie tyle wyznawany, co realizowany system norm i zasad. Wiedza o sobie, o przyczynach wywołujących określone zachowania, umożliwiają zredukowanie napięć wynikających z patologicznego funkcjonowania w trudnych sytuacjach życiowych, pozwalają również na uzyskanie lepszego rozumienia siebie i innych, a w konsekwencji pozwalają na ograniczanie licznie popełnianych błędów w sytuacjach, w których może występować spożywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów.

Mimo stanu epidemii wywołanej przez Covid-19 działalność resocjalizacyjna Służby Więziennej jest nadal kontynuowana, a jej realizacja uwzględnia aktualne wymogi sanitarne i epidemiologiczne.

 

Opracowanie: st. szer. Grabowska Monika

Zdjęcia: st. szer. Grabowska Monika, st.szer. Baniak Magda

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej