Za wysokim murem Zakładu Karnego w Siedlcach dobiegł końca kolejny program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych

Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pozwalają skazanym poznać aktualne tendencje na rynku pracy i zwiększają szansę każdego osadzonego na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności. Za wysokim murem udział w tego rodzaju zajęciach to "krok" w dobrą stronę - ku wolności.

Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej już w początkowej fazie wykonywania kary pozbawienia wolności diagnozuje deficyty występujące u poszczególnych więźniów, które wymagają korekcji. Bardzo często jest to brak umiejętności efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy i wiedzy o panujących na nim, aktualnych trendach. Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia to jedna z form resocjalizacji skazanych systematycznie realizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Osadzeni, którzy wymagają aktywizacji w sferze aktywności zawodowej kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich zajęcaich. 

W programie resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia "Aktywnie szukam pracy" wzięli udział recydywiści penitencjarni. Skazani zdobyli wiedzę jak intencjonalnie stosować poszczególne techniki poszukiwania pracy, zapoznali się z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, a także nauczyli się tworzyć dokumenty aplikacyjne. Niejednokrotnie tego rodzaju zajęcia były pierwszą sposobnością w życiu osób pozbawionych wolności do stworzenia własnego CV. 

Szkolenie ukierunkowane było na nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia oraz aktywizację zawodową skazanych zmierzającą do wzbudzenia potrzeby podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania pracy już podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej. Działania Służby Więziennej pozwalają maksymalizować szanse skazanych na właściwie funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej