6 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w ramach którego skazani będą wykonywali pomoce dydaktyczne dla dzieci

Porozumienie o współpracy sygnowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach Daniel Wiszniewski. Współpraca obu instytucji dotyczy wykonania pomocy dydaktycznych dla uczniów ww. szkoły, które z pewnością będą sprzyjały sprawnej organizacji procesu nauczania.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej będą w najbliższym czasie wykonywać pod okiem terapeutów pomoce dydaktyczne z materiałów dostarczonych przez wspomnianą powyżej szkołę podstawową. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu terapię osób pozbawionych wolności poprzez pracę społecznie użyteczną.

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji, gdyż osadzeni przekonują się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności wrażliwości na otaczającą przyrodę, poczucia własnej wartości, a także uczą konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do kształtowania nawyku permanentnej pracy,

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej