Każdy skazany sieradzkiej jednostki znajdzie dla siebie interesujący program resocjalizacyjny.

Art. 67§1 KKW – Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

W Zakładzie Karnym w Sieradzu jak w każdej jednostce penitencjarnej nie tylko izoluje się przestępców od społeczeństwa ale przede wszystkim grupa profesjonalnych, wyspecjalizowanych funkcjonariuszy – wychowawców, psychologów pracuje nad stwierdzonymi u skazanych deficytami i przyczynami popełnianych przestępstw.  W prowadzonych wobec osadzonych oddziaływaniach penitencjarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnia się w szczególności wymagające korekcji deficyty, stanowiące przyczyny popełnionych czynów, jak i zasoby, na których warto oprzeć proces resocjalizacji. Oddziaływania te są realizowane m. in. poprzez programy resocjalizacyjne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej, integracji rodzin, kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, a także zapobiegania negatywnym skutkom izolacji.

 

W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu wychowawcy i psycholog realizują program resocjalizacyjny z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy „NIE dla przemocy, TAK dla pomocy” ukierunkowany na radzenie sobie ze stresem, agresją oraz napięciem emocjonalnym. Osadzeni podczas realziacji programu nabywają wiedzy na temat budowania prawidłowych relacji z innymi oraz kształtowania umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji a także umiejętności w zakresie samokontroli i rozpoznawaniu własnych emocji. W trakcie zajęć wzmacniano poczucie własnej wartości.

 

ZDJĘCIA: por. Karolina Powałka

TEKST: ppor. Sylwia Kulawiecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej