Dnia 6 lutego 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury, który reprezentowała Pani Dyrektor Sylwia Korczyńska.

Strzelińska jednostka penitencjarna podejmuje współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. Takie działania wpływają na zmianę postaw życiowych osób pozbawionych wolności poprzez stosowanie szeregu oddziaływań penitencjarnych. Ważną rolę pełnią zajęcia kulturalno-oświatowe, które wpływają na rożne sfery życia człowieka, a w szczególności na rozwój w różnych płaszczyznach. Racjonalne wypełnienie czasu wolnego w trakcie pobytu w zakładzie karnym zapobiega wzajemnej demoralizacji i deprywacji skazanych, tworzeniu się oraz zacieśnianiu solidarności przestępczej oraz urozmaica monotonię codziennego życia. Rozwój zainteresowań skazanych oraz wyrobienie potrzeby ich realizacji w czasie wolnym od nauki i pracy są również czynnikami mogącymi pozytywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie i realizacja kompleksowej oferty kulturalnej skierowanej do grup odbiorców pozbawionych lub o ograniczonym dostępie do kultury oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników, a także zapewnienie dostępu do kultury osobom wykluczonym z udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Kadra penitencjarna zyska możliwość realizacji dodatkowych form pracy kulturalnej, pozwalających osobom odbywającym karę pozbawienia wolności na racjonalne wypełnienie czasu wolnego.

tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej