W 2017 roku, na terenie Zakładu Karnego w Sztumie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, więźniowie zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe.

Więźniowie zdobywali wiedzę w zawodzie glazurnik – posadzkarz, spawacz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, brukarz i fryzjer. Każde szkolenie obok zajęć teoretycznych i praktyczny z danej profesji poszerzone było o zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia, aktywizacji zawodowej oraz szkolenie BHP.

Kursy kończyły się egzaminami, podczas których sprawdzone zostały wiadomości i umiejętności uczestników. Egzaminator oceniał umiejętności uczestników pod kątem planowania czynności związanych z wykonaniem zadania, przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem prac związanych z zawodem. Osadzeni otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczeniem na kursach objętych było 96 osadzonych.

Nabyte przez skazanych nowe umiejętności zawodowe zwiększają szanse na znalezienie pracy po opuszczeniu zakładu karnego, co ma bezpośrednie przełożenie na przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej