Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych tarnowska jednostka ogłosiła kolejną, ósmą już edycję konkursu literackiego na napisanie scenariusza sztuki teatralnej Murem za teatrem.

 W tym roku honorowy patronat nad wydarzeniem objęli, oprócz organizatora w osobie Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie, także Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej. Konkurs adresowany jest do wszystkich osadzonych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju. Przedmiotem jest napisanie scenariusza teatralnego, przeznaczonego dla grupy osób niepełnosprawnych. Scenariusze te będą wykorzystywane w przygotowaniu przedstawień przez grupę teatralną współpracującą z tarnowską jednostką. Ocenie będzie podlegać przede wszystkim dostosowanie scenariusza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi tj. prosty język, krótkie dialogi, jasny przekaz. Uczestnicy konkursu mogą wysłać tylko jedną pracę. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace konkursowe będą oceniane przez jury złożone z aktorów pracujących w tarnowskim teatrze czyli osoby na co dzień zajmujące się sztuką sceniczną.

Angażowanie osób pozbawionych wolności w przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, literackim, kulturalno-oświatowym stanowią jeden z podstawowych sposobów oddziaływania resocjalizującego na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Pozwalają na twórczą aktywność własną w odróżnieniu od bierności i nastawienia na odsiedzenie wyroku bez jakiejkolwiek zaangażowania. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dodatkowo uczy empatii i sprzyja kształtowaniu wrażliwości na drugiego człowieka.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej