Funkcjonariusze tarnowskiej jednostki, na zaproszenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych ze studentami psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej.

W spotkaniu otwartym udział wzięło kilkudziesięciu studentów, którzy z racji wybranych kierunków, mogą w przyszłości podjąć pracę w zakładzie karnym.

Przedmiotem spotkania było określenie roli i znaczenia warunków izolacji dla prawidłowego przebiegu procesu readaptacji społecznej. Warsztaty składały się z kilku części. Każda z nich była poprzedzona materiałem filmowym dla lepszego unaocznienia omawianych treści. Dzięki nagraniom wykład stał się swoistą wycieczką po tarnowskiej jednostce, a nie tylko suchym przekazywaniem treści.

W pierwszej, części, Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie - ppłk Maciej Możdżeń wprowadził studentów w realia polskiego więziennictwa poprzez omówienie struktury organizacyjnej Służby Więziennej, typów i rodzajów zakładów karnych i aresztów śledczych, aż do zaprezentowania historii i specyfiki tarnowskiej jednostki penitencjarnej.

W drugiej części, poprowadzonej przez wychowawcę Działu Penitencjarnego, słuchacze mieli okazję zapoznać się z celami odbywania kary pozbawienia wolności, a także praktycznymi środkami służącymi do ich realizacji tj. nauczanie, praca (ze szczególnym uwzględnieniem założeń rządowego programu Pracy dla więźniów), zajęcia kulturalno-oświatowe, karanie dyscyplinarne i nagradzanie regulaminowe, rodzaje programów resocjalizacji, kontakt ze światem zewnętrznym.

Trzecia część należała do więziennego psychologa, który przestawił formy pracy terapeutycznej z osobami pozbawionymi wolności jak również określił rolę psychologów w kontrolowaniu stanu psychicznego osadzonych i prowadzeniu szeroko rozumianej profilaktyki zachowań autoagresywnych w warunkach izolacji.

Czwarta część stanowiła pytania do prelegentów. W trakcie warsztatów wywiązała się merytoryczna dyskusja. Zainteresowanie studentów było widoczne od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Ich dociekliwość i aktywność w tym zakresie dała przekonanie, że takie wykłady są nie tylko potrzebne ale i pożądane.

Funkcjonariusz Służby Więziennej na co dzień pracują za więziennymi murami, niewidoczni, odgrodzeni od społeczeństwa. Dlatego praca w więzieniu owiana jest swoistą tajemnicą. Współczesne zakłady karne nie mogą jednak funkcjonować w oderwaniu od społeczeństwa. Docelowo zakładają bowiem powrót osób pozbawionych wolności do funkcjonowania w tymże społeczeństwie. Istotą procesu resocjalizacji jest takie pokierowanie jednostką, by w przyszłości potrafiła egzystować w warunkach wolnościowych, z poszanowaniem norm prawnych i społecznych. Zadaniem Służby Więziennej jest przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych i resocjalizacja osób pozbawionych wolności. Przybliżanie misji, naszej formacji mundurowej, osobom, które być może z racji wybranego kierunku studiów, w przyszłości będą chciały zasilić szeregi Służby Więziennej, jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej