W dniu dzisiejszym ( 28 maja) Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski udzielił dwunastu osadzonym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Skazanych przez czas około roku, do przyjęcia sakramentu bierzmowania przygotowywał Ksiądz Kapelan – Leszek Stręk.

W tej ważnej uroczystości uczestniczyli Dyrektorzy Zakładu Karnego w Tarnowie wraz z Kierownictwem Działu Penitencjarnego. Uroczystość swym śpiewem uświetniła Diakonia Muzyczna działająca przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285)”.

W myśl obowiązujących przepisów osadzeni w zakładach karnych mają prawo do wykonywania praktyk religijnych, korzystania z posług religijnych, bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu. W wykonywaniu kary pozbawienia wolności mogą współdziałać kościoły i związki wyznaniowe.

Na całą populację, osób pozbawionych wolności, odbywających karę w tarnowskim zakładzie karnym, tylko kilkanaście deklaruje się jako osoby odmiennego wyznania. Najwięcej skazanych wyznaje religię rzymskokatolicką. Tygodniowo we mszach świętych uczestniczy około 20% osadzonych. Mają oni także możliwość korzystania z indywidualnych posług religijnych takich jak np. spowiedź święta, rozmowa z kapelanem więziennym, czytelnictwo prasy i książek o tematyce religijnej. Każdorazowo w okresie poprzedzającym najważniejsze święta osadzeni przygotowują się do nich poprzez uczestnictwo w nabożeństwach.

Wśród mniejszości religijnych w tarnowskiej jednostce dominują przedstawiciele Wspólnoty Zielonoświątkowej i Świadków Jehowy. Spotkania tych grup wyznaniowych odbywają się na terenie zakładu przynajmniej raz w tygodniu. Wyznawcy, innej niż rzymskokatolicka, religii mają również możliwość przyjęcia sakramentów w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Tekst: ppor. Tomasz Liszka

Zdjęcia: szer. Patrycja Sas-Bielat

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej