Zakład Karny w Wadowicach poszukuje przedsiębiorców chętnych do  zatrudnienia skazanych. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zatrudnić 2-4 skazanych poza terenem ZK Wadowice w siedzibie kontrahenta.

Kwoty dopłat do wynagrodzeń skazanych w formie ryczałtu wypłacanego przedsiębiorcy (z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności) wynoszą obecnie 35% i są naliczane z kwoty wynagrodzenia wypacanego skazanym.

Przykład: W miesiącu styczniu 2023  r. wynagrodzenie należne skazanemu wynosiło 3490 zł brutto. Pracodawca może ubiegać się o refundację części tego wynagrodzenia (tj. 35%) za które otrzyma 1221,50 zł zwrotu. Wobec powyższego koszt zatrudnienia skazanego w tym miesiącu wyniesie faktycznie 2268,50 zł

 

Inne korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z zatrudniania więźniów:

  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin;
  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu przepisów prawa pracy);
  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP);
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności;
  • pracodawca może skorzystać z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie ścisłym zakładu karnego;
  • zatrudniający (pracodawca) ma prawo wnioskowania o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy;
  • przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny z inspektorem ds. zatrudnienia osadzonych.

Telefon kontaktowy : (33) 8721100, w godzinach 7.30 – 15.30.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej