Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Od 19 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przedłuża się wstrzymanie przeprowadzania zajęć zbiorowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

 

§ 2.1 Od dnia 19 lipca 2021 r. przywrócona zostaje realizacja widzeń określonych w art.105a Kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

 

§ 3. O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Zamościu.

 

§ 4. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

 

§ 5 Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej