Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Od 28 czerwca 2021 r. na okres 14 dni na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i  Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przedłuża się wstrzymanie:

przeprowadzania zajęć zbiorowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

 

2. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu od 28 czerwca 2021 r. przez okres 14 dni uprawnienie osadzonych, o którym mowa w art. 113 a § 3 ustawy Kodeks karny wykonawczy realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2.1 Od 28 czerwca 2021 r. przez okres 14 dni na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu zmienia się dzień odbywania widzeń z czwartku na sobotę.

2. Widzenia dla osób pozbawionych wolności odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00, z tymże w Zakładzie Karnym w Zamościu widzenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 1 i § 25 ust. 1 zarządzenia Nr 14/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

3. Widzenia będą udzielane w ten sposób, że:

a) zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;

b) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu;

c) w widzeniu uczestniczyć może maksymalnie dwie osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem;

d) widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego;

e) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

f) widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w kwarantannie;

g) widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

h) stanowiska widzeniowe rozmieszczone są z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego;

i) w trakcie widzeń osadzonych obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych i napojów.

§ 3.   O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Zamościu.

§ 4. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu i  Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Zamościu i  Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

 

§ 5. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej