W Zakładzie Karnym w Zamościu w bieżącym roku realizowane są szkolenia zawodowe dla skazanych o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz i asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy. Kursy realizowane są ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Szkolenia skierowane są do osób pozbawionych wolności. Uczestnicy w trakcie kursu podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, zawód i doświadczenie niezbędne do podjęcia pracy w przyszłości. Ukończenie szkolenia zawodowego zwiększa szansę skazanych na zatrudnienie w jednostce ale umożliwia również łatwiejszy start po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Kursy, realizowane są w dwóch blokach tematycznych, mających na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Niezwykle istotne były również zajęcia z aktywizacji zawodowej, w trakcie których osadzeni mieli szansę rozwinąć umiejętności komunikacyjne i interpersonalne oraz poznać metody sprawnego poruszania się po rynku pracy.

 

Tego typu kursy zawsze w warunkach izolacji cieszą się wielkim zainteresowaniem. Poza oczywistymi uprawnieniami zawodowymi, które zdobywają uczestnicy kursu, zdobywają oni również wiedzę jak poszukiwać pracy. Podnosi to świadomość uczestników i może bezpośrednio przełożyć się do wewnętrznych pozytywnych zmian.

Większość osób pozbawionych wolności cechuje niski poziom wykształcenia, długoletnie bezrobocie, w połączeniu z wieloletnimi wyrokami powoduje ogromne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy po odbyciu kary. To prowadzi najczęściej do szybkiego powrotu na drogę przestępstwa. Zdobycie nowych kwalifikacji jest szansą na znalezienie pracy po zakończeniu kary. Praca sama w sobie ma ogromną wartość resocjalizacyjną i może pomóc podjąć decyzję w dokonywaniu wyboru nowej drogi życiowej, wolnej od zachowań niezgodnych z prawem.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki / mł.chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej