Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz konkursie mediacyjnym „Postaw na Mediację”

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

 

Druga edycja  konkursu organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie. Dążąc do samodoskonalenia olimpiada przygotowana przez IWS odchodzi od utartego schematu zwykłego testu. Zamiast tego IWS proponuje innowacyjny charakter przeprowadzenia każdego z trzech etapów:

 

I Etap – Test online

 

Pierwszy etap ma charakter eliminacyjny i polega na rozwiązaniu testu online na platformie Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników jednocześnie. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 40 minut.

 

II Etap – Rozwiązanie kazusów

 

Każdy z uczestników, który przejdzie do drugiego etapu będzie miał za zadanie przygotować rozwiązania trzech kazusów tj. z zakresu prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na poprawność formalną, merytoryczną i bezbłędny zapis rozwiązania kazusów, a także wykazać się kreatywnością oraz interdyscyplinarnym spojrzeniem. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 120 minut.

 

III Etap – Turniej wiedzy

 

Do ostatniego etapu, zorganizowanego w formie turnieju wiedzy, zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 uczestników II etapu. Turniej podzielony będzie na dwie rundy, z których pierwsza to runda eliminacyjna, natomiast do drugiej rundy, tj. ścisłego finału przejdzie 5 uczestników. Podczas rundy finałowej każdy z uczestników będzie odpowiadał na losowe pytania do momentu udzielenia trzech nieprawidłowych odpowiedzi. Uczestnik, który jako ostatni udzieli trzeciej nieprawidłowej odpowiedzi zostanie zwycięzcą olimpiady.

 

Konkurs „Postaw na mediację”

Konkurs ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

Konkurs został podzielony na II etapy.

I etap konkursu polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych, czy prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycję zawarcia ugody.

 

II etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się co najmniej 5 najlepszych drużyn.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

  1. nagroda I stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
  2. nagroda II stopnia – 1 500 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
  3. nagroda III stopnia – 1 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej.

 

Terminarz konkursu:

  • Do dnia 15.10.2021 r. należy przesłać zgłoszenie drużyny. Załącznikiem do zgłoszenia oprócz zgód i oświadczeń, powinien być scenariusz przebiegu mediacji zaproponowany przez drużynę. Zgody, oświadczenia oraz treści kazusów dostępne są poniżej.
  • Od dnia 15.10.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac.
  • Do dnia 05.11.2021 r. na adres podany przez opiekuna drużyny w formularzu zgłoszeniowym zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu drużyny do II etapu konkursu.
  • W dniu 19.11.2021 r. odbędzie się II etap konkursu w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Belwederskiej 44c w Warszawie.

 

 

Więcej informacji :

https://iws.gov.pl/olimpiada/

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje

 

Opracowanie: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej