W dniu 12 marca br. Zakład Karny w Zamościu podpisał porozumienia o wzajemnej współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgoraj. W wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, przedstawiciel Nadleśnictwa Biłgoraj i Zwierzyniec, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas oraz  Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski.

Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowymi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Bardzo ważnym elementem w wykonywaniu kary, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo społeczeństwa.

Praca na rzecz społeczeństwa jest istotnym elementem resocjalizacji skazanych. Od wielu lat skazani przebywający w zamojskiej jednostce penitencjarnej świadczą pracę na rzecz zakładów zajmujących się obróbką drewna. Teraz nasza współpraca rozpoczyna się bezpośrednio z Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgoraj. Nowo zawarte porozumienia, określają bowiem zasady współpracy zamojskiej jednostki penitencjarnej z nadleśnictwem. Głównym celem podpisanych porozumień jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych, poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Sygnatariuszmi porozumienia byli Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj Mariusz Szabat, Nadleśniczy Nadleśnictwa  Zwierzyniec Lucjan Bednarz. Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia stało się także okazją do omówienia planów kontynuowania współpracy naszej jednostki i nadleśnictwem, także w innych obszarach.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej