Wszelkie podejmowane przez Zakład Karny w  Żytkowicach działania ukierunkowane są na zwiększenie powszechności zatrudnienia osadzonych, co przekłada się wymiernie na poziom regulacji zobowiązań, a także na skuteczniejszą readaptację.

Program „Praca dla Więźniów”

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku, a realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania procesu readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, poprzez pracę a w szczególności mający na celu wesprzeć ich aktywizację i rozwój zawodowy. Głównym założeniem jest przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania więziennictwa, by w ten sposób nie obciążać budżetu Państwa. Praca sprzyja resocjalizacji oraz rozwojowi umiejętności zawodowych, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania na skazanego, pomagająca i prewencyjna by móc uchronić skazanego przed powrotem na drogę przestępstw.

Wciąż szukamy nowych kontrahentów

Dzięki aktywnym i systematycznym działaniom prowadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Żytkowicach mających na celu realizację programu „Praca dla więźniów” w dniu 27.03.2023 roku Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał umowę z przedstawicielami firmy RAVAK - Ceramika Sanitarna, na mocy której kolejni skazani zostaną zatrudnieni odpłatnie poza terenem jednostki. Jest to kolejna umowa i kolejny kontrahent zatrudniający skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w żytkowickim więzieniu. Podpisana umowa pozwoli znacząco zwiększyć ilość skazanych zatrudnionych w formie odpłatnej. Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz innych zobowiązań finansowych. Dodatkowo pozwoli to zdobyć nowy zawód oraz umiejętności, co zwiększy szanse osadzonych na rynku pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców oraz organy administracji publicznej do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zainteresowanych współpracą i uzyskanie bliższych informacji na temat warunków zatrudnienia naszych skazanych prosimy o kontakt: 48 621 12 66

 

Tekst:: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej