Pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie dla programów resocjalizacyjnych z dwóch jednostek okręgu lubelskiego. Zakład Karny we Włodawie okazał się zwycięski w kategorii z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, zaś Areszt Śledczy w Lublinie w kategorii dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.

15 stycznia br. wizytę w Zakładzie Karnym we Włodawie złożył Wiceminister Sprawiedliwości dr. Marcin Romanowski. Podczas spotkania funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Lublinie oraz Zakładu Karnego we Włodawie odebrali z rąk Pana Ministra listy gratulacyjne za zwycięskie programy resocjalizacyjne w ogłoszonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej V Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności. W spotkaniu uczestniczyli także płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Jacek Sankowski Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, ppor. Artur Bartkowiak specjalista Biura Penitencjarnego CZSW, Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk oraz kierownictwo naszej jednostki.  

O konkursie

W 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej podjął decyzję o ogłoszeniu V Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności.

Organizatorem konkursu było Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
W konkursie brały udział tylko programy resocjalizacyjne, które zostały zrealizowane przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej lub przy współpracy podmiotów, o których mowa w art. 38 KKW.

Do konkursu zgłoszono wyłącznie programy, które zostały zrealizowane w jednostkach penitencjarnych dla następujących grup wyodrębnionych ze względu na indywidualne potrzeby resocjalizacyjne:

  1. Dla skazanych młodocianych;
  2. Dla skazanych zwalnianych z ZK i AŚ – pomoc postpenitencjarna;
  3. Dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu;
  4. Z zakresu profilaktyki presuicydalnej;
  5. Z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu pierwszego miejsca dla programów z dwóch jednostek podległych OISW w Lublinie w kategoriach:

  • dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu – AŚ w Lublinie, program pn. „N jak Niezwyczajny”;
  • z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – ZK we Włodawie, program
    pn. „Moja Ojczyzna”.

Programy zyskały uznanie środowiska naukowego i zostały wysoko ocenione za jakość i innowacyjność.

Pan Minister złożył serdeczne podziękowania i gratulacje funkcjonariuszom za prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne. Zaznaczył, iż jedną z form oddziaływań na osadzonych jest właśnie realizacja programów resocjalizacji. Zaproponowane w zwycięskich programach podejście zarówno teoretyczne jak i walory praktyczne są cennym doświadczeniem naukowym i praktycznym w zakresie wyznaczania adekwatnych celów, stosowania metod i możliwych do osiągnięcia rezultatów w pracy resocjalizacyjnej. Pan Minister zaznaczył, że głównym celem wyróżnionych programów jest kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności za państwo a także ochrona polskiego munduru. Podkreślił również szczególne zaangażowanie funkcjonariuszy okręgu lubelskiego w realizację programów resocjalizacyjnych a także  w realizację programu „Praca dla więźniów”. 

Programy resocjalizacji realizowane w jednostkach podległych OISW w Lublinie

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest działalność resocjalizacyjna, której celem jest przystosowanie człowieka łamiącego zasady życia społecznego do życia w społeczeństwie. Wymieniony cel realizowany jest m.in. za pomocą programów resocjalizacji. W 2021 roku w jednostkach podległych OISW w Lublinie zostało zrealizowane 717 edycji programów resocjalizacji z zakresu: aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, integracji rodzin, kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania prokryminalnym postawom, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków; ‎zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

W 2022 roku po dołączeniu do okręgu lubelskiego ‎AŚ w Radomiu oraz ZK w Żytkowicach takich programów zrealizowano 821.

tekst: kpt. Edyta Radczuk, por. Daniel Pręciuk

zdjęcia: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej