1 września 2022r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Włodawie rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od 1 września 2012r. przy Zakładzie Karnym we Włodawie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kultywuje tradycję Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego istniejących przy włodawskiej jednostce od 1979r. Obecnie oferta szkoły obejmuje dwie klasy kwalifikacyjnego kursu zawodowego betoniarz-zbrojarz, dwie klasy kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarz oraz liceum ogólnokształcące. Cykl szkolenia kursowego trwa dwa semestry kończące się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia do zdawania egzaminu państwowego a cykl nauczania w liceum obejmuje trzy lata.

Rola nauki w warunkach izolacji

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się obok pracy i innych oddziaływań także nauczanie. Naukę w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęło łącznie 127 osadzonych. W ramach nauczania kursowego odbędą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka zawodu. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie grono nauczycielskie składające się z czternastu nauczycieli, Dyrektora CKU oraz sekretarza szkoły. Nauka skazanych jest jednym z istotnych elementów resocjalizacji obok pracy czy zajęć kulturalno-oświatowych. Poprzez naukę skazani rozwijają swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje zawodowe, co ułatwia późniejsze funkcjonowanie poza murami więzienia.

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej