znaki_strona_barwy rp i&nbspgodło.png

 

W dniu 26 lipca 2023 r. Zakład Karny we Wronkach podpisał porozumienie z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej – Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, dzięki któremu Zakładowi Karnemu we Wronkach przyznano dotację ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w wysokości 600 000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, polegających na tworzeniu i utrzymaniu w zakładach karnym infrastruktury związanej z realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej, w ramach których Zakład Karny we Wronkach zrealizuje zadanie polegające na budowie i przebudowie systemów teletechnicznych zwiększających bezpieczeństwo w Zakładzie Karnym we Wronkach.

W związku z powyższym w dniu 20 października 2023 r. Zakład Karny we Wronkach zawarł umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa garażu na potrzeby pomieszczeń funkcjonariuszy systemu dozoru elektronicznego w Zakładzie Karnym we Wronkach” o wartości równej 600 000, 00 zł brutto. Wykonawcą prac jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” z siedzibą we Wronkach. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i zgodnie z przyjętymi w umowie rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi, ustanowienie kierownika budowy oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z zakończeniem budowy oraz oddania do użytkowania obiektu budowlanego wymaganej przepisami ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej